کمکهای بلاعوض

کمک های بلاعوض

با توجه به تاسیس کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور، امکان پرداخت کمک های بلاعوض به معرفی شوندگان از سوی این نهاد محترم بر طبق مبلغ پیشنهادی و مصوب امکان پذیر می باشد.