تسهیلات انتقال فناوری

تسهیلات انتقال فناوری

در صورت قرارگیری شرکتی در چارچوب مدلهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به انتقال تکنولوژی از خارج به داخل و اقدام یا تمایل ایشان نسبت به این انتقال تکنولوژی و فناوری؛ شرکت مذکور می تواند از تسهیلات حمایتی صندوق با نرخ های ترجیحی استفاده نماید.

 

شرایط :

     کلیه شرکت ها اعم از مسئولیت محدود، سهامی خاص و عام

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی