حد اعتباری تسهیلات (ویژه صادر کنندگان)

حد اعتباری تسهیلات (ویژه صادر کنندگان)

شرکت های صادرکننده در مواقع مختلفی از سال نیاز به سرمایه در گردش فوری دارند که بعضا با مشکل تامین مالی مواجه می شوند. به منظور رفع این مشکل، صندوق با ارزیابی اعتباری شرکت ها در شرایط عادی، با اعطای حد اعتباری به این شرکت ها، در زمان اضطرار به ایشان تسهیلات سرمایه در گردش فوری اعطا می کند.

شرایط :

  • کلیه شرکت های صادر کننده و دانش بنیان

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی