انواع ضمانت های پیمان

ضمانت نامه های پیمان

1-ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزار شده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می گردد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.
  • اسناد مرتبط با مناقصه یا مزایده موجود باشند.

 

2-ضمانت نامه حسن انجام تعهد/کار

سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می گردد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.
  • قرارداد مورد درخواست جهت ضمانت نامه حسن انجام/تعهد کار

 

 

3-ضمانت نامه پیش پرداخت

سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان کالا و خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می گردد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.
  • قرارداد مورد درخواست جهت ضمانت نامه پیش پرداخت

 

 

 4-ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حسابهای هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می گردد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.
  • قرارداد مورد درخواست جهت ضمانت نامه

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی