ضمانت نامه اعتباری (ویژه شرکتهای صادراتی)

ضمانت نامه های اعتباری

 

​​​​​​1-اعتبار بانكي (ريالي و ارزي)

سند تعهدآوري كه بعنوان وثيقه مورد درخواست اعتباردهندگان (بانكها و موسسات اعتباري) و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادركننده از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده بصورت (ريالي یا ارزي) با توجه به نوع تسهيلات مصوب توسط اعتبار دهنده صادر مي گردد.

 

2-اعتبار توليدي (ريالي و ارزي)

سند تعهدآوري كه بعنوان وثيقه مورد درخواست توليدكنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادركنندگان از سوي صندوق بعنوان ضامن به نفع توليدكننده و يا نمايندگان آنها به صورت (ريالي يا ارزي) با توجه به نوع درخواست صادر می گردد.