مشارکت در پروژه های صادراتی

 مشارکت در قرارداد صادراتی

 مشارکت در قرارداد صادراتی شرکت دانش بنیان

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری آمادگی دارد با هدف افزایش بازار صادراتی محصولات و کالاهای دانش بنیان در قرارداد های صادراتی این شرکت ها، مشارکت داشته باشد، این مشارکت با تامین سرمایه در یک پروژه صادراتی به منظور انجام قرارداد مذکور صورت می پذیرد یا بخشی از منافع پروژه پس از انجام صادرات از سوی شرکت دانش بنیان صادرکننده به نفع صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری پرداخت می گردد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی