مشارکت در سهام

مشارکت در سهام

 

مشارکت در سهام شرکت تولید کننده با رویکرد صادرات

شرکت های بسیاری هستند که برای گسترش توان عملیاتی و نیز کسب سهم بیشتری از بازار، اقدام به فروش بخشی از سهام خود می کنند. این فروش سهام نه تنها سبب ایجاد ضعف در شرکت و دستیابی به اهداف کلان آن نمی شود بلکه به جهت تامین مالی (با ورود سرمایه ناشی از خرید بخشی از سهام) و ورود نیروی های متخصص و توانمند به بدنه نیروی انسانی حال حاضر، سبب تقویت ایشان می گردد.

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری در همین راستا آماده مشارکت در سهام شرکت های دانش بنیان صادرکننده و با هدف گسترش بازار بالفعل ایشان دارد.

شرایط :

  • شرکت درخواست کننده دانش بنیان باشد.

 

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی