صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق توسعه صادرات کارگزار ارزیابی و نظارت تسهیلات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد. این تسهیلات به میزان 50 درصد صادرات گذشته شرکتها و با نرخ 9 درصد به شرکتها اعطا می شود.