صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق توسعه صادرات کارگزار مالی تسهیلات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد. این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش جهت انجام برنامه صادراتی شرکتها و با نرخ 11 درصد به شرکتها اعطا می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری تماس حاصل فرمایید.