تسهیلات


صندوق توسعه صادرات به منظور تسهیل در امر صادرات و تامین نیاز های مالی شرکت های اکوسیستم دانش بنیان، فناور و نوآور؛ اقدام به رفع نیاز مالی ایشان از منابع داخلی، صندوق توسعه ملی، خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر موارد مرتبط می نماید.