حمایت از پاویون های ملی


به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی و همچنین اعزام هیئت فناوری به کشورهای مختلف جهت توسعه روابط فنی، اقتصادی و بازرگانی، صندوق با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری به پرداخت بخشی از هزینه های پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعزام هیئت فناوری اقدام می نماید. این حمایتها در یکسال گذشته شامل برنامه های ذیل بوده است: