سرمایه گذاری در کسب و کار


صندوق آمادگی دارد تا با مشارکت حقوقی در سهام شرکت­ ها ضمن تامین مالی مستقیم طرح­های صادراتی به راهبری شرکت در راستای توسعه بازار بین المللی بپردازد.
بدین منظور صندوق ابتدا پتانسیل ­های صادراتی شرکت را بررسی نموده و با مشارکت در سهام شرکت به تامین مالی آن اقدام می نماید. همچنین صندوق در یک برنامه زمان بندی شده و با استراتژی مناسب از شرکت خروج کرده و سهام خود را واگذار خواهد نمود.

مشارکت های انجام شده