وفق موضوع فعالیت اساسنامه صندوق مصوبه هیئت محترم وزیران و همچنین عطف به دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران) که به تایید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده، استفاده نهادهای دولتی از ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری بلامانع اعلام گردیده است. بر این مبنا صندوق امکان صدور انواع ضمانت نامه به شرح ذیل را برای شرکت های دانش بنیان/فناور دارد.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه


تعریف:

سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزار شده و به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف یا عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می گردد.

شرایط :

 1. ارائه اسناد شرکت در مناقصه، از جمله آگهی مناقصه الزامی است.
 2. رتبه اعتباری شرکت و هر یک از اعضا هیئت مدیره مناسب باشد.
 3. ودیعه نقدی: با توجه به نوع پروژه از 2 الی 10 درصد مبلغ ضمانت ­نامه
 4. کارمزد: به ازای ودیعه نقد معادل با 0.5 درصد و به ازای چک و سفته معادل با 2 درصد

ضمانت نامه حسن انجام تعهد/ کار


تعریف:

سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می گردد.

شرایط :

 1. ارائه قرارداد مرتبط با درخواست الزامی است.
 2. ارائه نامه درخواست کارفرما مبنی بر اخذ این ضمانت ­نامه الزامی است.
 3. رتبه اعتباری شرکت و هر یک از اعضا هیئت مدیره مناسب باشد.
 4. ودیعه نقدی: با توجه به نوع پروژه از 5 الی 10 درصد مبلغ ضمانت­نامه
 5. کارمزد: به ازای ودیعه نقد معادل با 0.5 درصد و به ازای چک و سفته معادل با 2 درصد

ضمانت نامه پیش پرداخت


تعریف:

سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران یا فروشندگان کالا و خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می گردد.

شرایط :

 1. ارائه قرارداد مرتبط با درخواست الزامی است.
 2. ارائه نامه درخواست کارفرما مبنی بر اخذ این ضمانت ­نامه الزامی است.
 3. رتبه اعتباری شرکت و هر یک از اعضا هیئت مدیره مناسب باشد.
 4. ودیعه نقدی: با توجه به نوع پروژه از 5 الی 10 درصد مبلغ ضمانت­نامه
 5. کارمزد: به ازای ودیعه نقد معادل با 0.5 درصد و به ازای چک و سفته معادل با 2 درصد