نام شرکت: رهپویان دانش و فناوری فرا

نام مدیرعامل: خانم دکتر فرنودی
دفتر مرکزی: تهران
حوزه فعالیت: نانوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی
خدمات: ارائه خدمات مشاوره صادرات، صادرات، شناسایی شریک تجاری، انتقال تکنولوژی

تلفن : 02188220629

تلفن : 02188609336

اطلاعات تکمیلی:www.rdfco.ir